Olet tässä: EtusivuSeuran toimintaSäännöt

Sukuseura Skytät ry

SÄÄNNÖT (2010)

1 §    Yhdistyksen nimi on Sukuseura Skytät ry, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki sekä toimialueena koko maa.

2 §    Yhdistyksen tarkoituksena on Skyttien suvun yhteenliittymänä

- Koota piiriinsä isän tai äidin puolelta Skyttien sukuun kuuluvat tai avioliiton kautta siihen liittyneet henkilöt,
- pyrkiä selvittämään suvun vaiheita ja historiaa,
- kehittää suvun keskuudessa suoritettavaa sukututkimusta,
- järjestää sukupäiviä, yhteisiä kokouksia ja erilaisia retkiä ja muita sen toimintaan liittyviä vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä
- harjoittaa yhdistyksen päämääriä edistävää julkaisutoimintaa.

3 §    Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna asianomaisella luvalla keräyksiä sekä perustaa rahastoja.

4 §    Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä isän tai äidin puolelta Skyttä- sukuun kuuluva tai avioliiton kautta siihen liittynyt henkilö. Yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta. Jäsenet ovat joko henkilöjäseniä tai perhejäseniä.

5 §    Yhdistyksen henkilö- ja perhejäsenen on suoritettava yhdistykselle vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous kutakin toimintavuotta varten vahvistaa.

6 §    Hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan yhdistyksen kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet yhdistyksen toiminnassa. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista.

7 §    Halutessaan erota yhdistyksen jäsenyydestä on jäsenen siitä ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

8 §    Yhdistyksen vuosikokous, joka on samalla tili- ja vaalikokous, pidetään hallituksen määräämänä päivänä huhti - syyskuun aikana. Lisäksi yhdistys voidaan tarvittaessa kutsua ylimääräiseen kokoukseen.

9 §      Yhdistyksen kokouksissa on henkilöjäsenillä yksi ääni ja saman perheen perhejäsenillä yhteensä yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.

10 §    Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja.
3. valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
4. esitetään toimintakertomus, tilit, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
5. vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille tilivelvollisille.
6. vahvistetaan talousarvio ja päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja kantoajasta.
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä.
8. suoritetaan erovuorossa olevan tai muuten eroavan puheenjohtajan vaali.
9. valitaan henkilöt hallituksen erovuorossa olevien tai eronneiden jäsenten tilalle.
10. vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §    Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisesti kaksi viikkoa ennen kokousta ja kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

12 §    Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Milloin puheenjohtaja on sairauden tai muun syyn takia estynyt tehtäviään hoitamasta huolehtii varapuheenjohtaja puheenjohtajan tehtävistä. Milloin puheenjohtaja eroaa toimikautensa kestäessä, valitaan uusi puheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

13 §    Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää kolme (3) toimintavuotta ja heistä on vuosittain erovuorossa kaksi (2) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimintavuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, jos kaksi jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyys toisin vaadi.

14 §    Hallitus voi nimittää määrättyjä tehtäviä varten toimikuntia, joihin voidaan valita jäsenet myös hallituksen ulkopuolelta. Toimikuntien tehtävät ja kokoonpanon hallitus vahvistaa aina nimityksen yhteydessä.

15 §     Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi määrätä yhdistyksen nimen kirjoittamiseen myös yhdistyksen toimihenkilön.

16 §    Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta yhdistyksen sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt sekä määrittelee heidän tehtävänsä ja niistä maksettavat palkkiot.

17 §    Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme kuukautta ennen seuraavan vuosikokouksen pitämispäivää. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää. Tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto on annettava vuosikokoukselle ja ne on julkaistava yhdistyksen toimintakertomuksessa.

18 §    Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös, ollakseen pätevä, on tehtävä yhdistyksen kokouksessa ja sen on saatava taakseen kolme neljäsosaa (¾) kokouksessa annetuista äänistä.

19 §    Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen, vähintään kuukauden väliajoin pidetyn kokouksen yhtäpitävät päätökset. Päätös on tehtävä saapuvilla olevien äänivaltaisten jäsenten ääntenenemmistöllä.

20 §    Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat ja muu omaisuus luovutettava johonkin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan, jonka 19 §:ssä mainittu jälkimmäinen kokous päättää. Samaten on yhdistyksen arkisto luovutettava kokonaisuudessaan Karjalan Liitolle tai Savo-Karjalan maakunta-arkistoon.

21 §    Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.

Säännöt on hyväksytty ensi kerran 1.10.1984 ja muutettu viimeksi 17.10.2009.

100 Saannot 2010

 

 

Säännöt (2010) 
pdf-tiedostona, näpäytä

 

Joomla Templates: from JoomlaShack